Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Τι σημαίνει ο όρος «Ειδική Αγωγή/Διαπαιδαγώγηση»;

Ειδική Αγωγή είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων του ατόμου, που εμφανίζει κάποια αναπηρία ή κάποια διαπιστωμένη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. Μετά από μία λεπτομερή αξιολόγηση που στοχεύει στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του ατόμου, δομείται το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να ενισχυθούν οι τομείς που είναι ελλιπώς ανεπτυγμένοι.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού;

Ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι η εκπαιδευτική- παιδαγωγική αξιολόγηση και στη συνέχεια ο σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης, που προσαρμόζεται στις ικανότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού ή εφήβου.

Με βάση τη διαγνωστική αξιολόγηση γνωστοποιούνται οι τομείς στους οποίους οι ικανότητες του παιδιού είναι ελλιπώς καλλιεργημένες και έτσι καταρτίζεται ένα πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια αυτών, τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και την πρόληψη συνακόλουθων συναισθηματικών διαταραχών. Για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι απαραίτητη η συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου (παιδοψυχίατρο, ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή) για την πολύπλευρη αντιμετώπιση των δυσκολιών του κάθε παιδιού.

Η συνεργασία με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού και η ενεργός συμμετοχή των γονέων, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία του προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής;

Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι εμφανίζουν:

  • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Δυσαριθμησία, Δυσορθρογραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα
  • Νοητική Υστέρηση
  • Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας
  • Αναπτυξιακές Διαταραχές- Αυτισμός
  • Κινητικές αναπηρίες
  • Δυσκολίες Προσαρμογής
  • Δυσκολίες Συμπεριφοράς
  • Οποιαδήποτε άλλη διαταραχή που προκαλεί μαθησιακές δυσκολίες (δυσκολίες στο χωρικό και χρονικό προσανατολισμό, δυσκολίες στην κατανόηση αντιστοιχιών- συσχετισμών, δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση, δυσκολίες στη κατανόηση εννοιών μεγέθους και ποσότητας).